CELE I MISJA

Celem naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz i w imieniu społeczeństwa zamieszkującego, pracującego i przebywającego czasowo na obszarze regionu Polski północno-wschodniej.
Podstawa naszej działalności opiera się na popularyzacji wiedzy z dziedziny praworządności opartej o Prawo Naturalne, Konstytucję PR i akty prawne ściśle z nią powiązane.
Inicjujemy, prowadzimy i popieramy inicjatywy społeczne mające na względzie dobro wspólne jak i jednostki społecznej, zagwarantowane prawem.
Promujemy i inicjujemy działania patriotyczne z jednoczesnym dbaniem o zachowanie prawd historycznych i prawidłowy ich przekazu.
Pielęgnujemy, popularyzujemy i kultywujemy tradycje regionalne, etniczne i środowiskowe z poprawną edukacją z tego zakresu.
Edukujemy społeczeństwo z zakresu zdrowego stylu życia i szeroko pojętej profilaktyki zdrowia, popieramy wszelkie inicjatywy związane z ochroną zdrowia i życia ludzkiego.
Bierzemy w obronę i oferujemy szeroko pojęta pomoc osobom dyskryminowanym i prześladowanych ze względów religijnych, narodowościowych, przekonaniowych, zdrowotnych, jak i poszkodowanych w skutek łamania wolności słowa, swobód osobistych i obywatelskich.
Promujemy i popieramy regionalne, krajowe i międzynarodowe akcje społeczne tożsame z celami Stowarzyszenia. Tworzymy płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami, których cele i działalność jest zbieżna z działalnością Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizanie spotkań, prelekcji, koncertów, wystąpień publicznych oraz innych imprez i wydarzeń.
Prowadzimy działalności wydawniczej w formie niedochodowej, kolportujemy materiały reklamowe i edukacyjne.
Współpracujemy z wieloma osobami i instytucjami o pokrewnych celach działania.
Występujemy z wnioskami, petycjami i opiniami do właściwych organów administracyjnych władz miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, jak i przedsiębiorstw i instytucji lokalnych w przypadku działań, zdarzeń i różnego rodzaju inicjatyw prowadzonych w ramach działalności Stowarzyszenia.
Wspieramy regionalne i ogólnokrajowe działania osób, stowarzyszeń, organizacji i instytucji  zbieżnych z celami Stowarzyszenia.