List Otwarty do Dyrektorów i Grona Pedagogicznego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

Po petycji do Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Oddział Suwałki przyszedł czas na odezwę do dyrektorów i grona pedagogicznego z naszych szkół. Zadajemy niewygodne pytania i żądamy rzeczowych i konkretnych odpowiedzi.
List ten powstał w wyniku ogromnej liczby spływających informacji i obaw, kierowanych do nas przez rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z rejonu Polski północno-wschodniej, którzy informują nas o swoich obawach, że w nowym roku szkolnym ich dzieci będą poddawane presji i namowom związanych z tzw. „szczepionkami” na Covid-19.
Jako Stowarzyszenie w pełni podzielamy te obawy i zgodnie z naszymi działaniami i celami statutowymi stajemy po stronie rodziców i ich dzieci.
Stanowczo, po raz kolejny mówimy RĘCE PRECZ OD NASZYCH DZIECI !!!List Otwarty do Dyrektorów i Grona Pedagogicznego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych – 8 pytań dotyczących zapowiedzianego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki harmonogramu szczepień dzieci i młodzieży

W związku z wprowadzeniem przez Rząd Polski Narodowego Programu Szczepień w ramach którego, zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka jesiennym harmonogramem szczepień dzieci i młodzieży od 12 roku życia z zastosowaniem preparatu genowego firmy Pfizer/BioNTech, zgodnie z którym od 1 do 5 września będzie prowadzona w szkołach akcja informacyjna na temat szczepień (lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym), między 6 a 10 września zbierane będą formularze medyczne w szkołach, szczepienia w szkołach mają odbywać się od 13 do 17 września, przesyłamy zgodnie z naszymi działaniami statutowymi, jako Stowarzyszenie WiP Suwałki do Państwa placówki zapytania:

Czy w ramach akcji informacyjnej będziecie Państwo zapoznawać Rodziców z faktem, że zgodnie z oficjalnym stanowiskiem firmy Pfizer/BioNTech, preparat ten jest w trzeciej fazie badań klinicznych, co powoduje, że stosowanie go jest eksperymentem medycznym?

Czy w ramach akcji będziecie Państwo informować Rodziców, że:

 • zgodnie ze stanowiskiem WHO ”Potrzebne są dalsze dowody na stosowanie różnych szczepionek na COVID-19 u dzieci, aby móc sformułować ogólne zalecenia dotyczące szczepień dzieci przeciwko COVID-19” oraz, że „Badania nad szczepionkami dla dzieci są w toku, a WHO zaktualizuje swoje zalecenia, gdy dowody lub sytuacja epidemiologiczna uzasadniają zmianę polityki” (Wersja angielska ostatnia aktualizacja 22 czerwca 2021 r.)? pełna informacja: Porady dotyczące szczepionek COVID-19 (who.int),
 • Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, wystosowało list otwarty do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców? – zał. 1

Niepokojący jest również fakt, że akcję informacyjną przeprowadzać będą nauczyciele nieposiadający pełnej wiedzy medycznej i naukowej na temat stosowanego preparatu inżynierii genetycznej nazywanym „szczepionką” na Covid-19.
Należy więc w tym przypadku zadać zasadne pytanie:

Czy nauczyciele posiadają niezbędne kompetencje do przekazywania i informowania o preparacie i czy zostaną poinformowani, że przekazywanie informacji o preparacie może być traktowane jak namawianie do udziału w eksperymencie medycznym, za co w przyszłości mogą grozić indywidualne procesy odszkodowawcze?

Czy Państwa pracownicy w związku z prowadzoną akcja informacyjną zostaną zapoznani z następującymi dokumentami i opiniami:

 • Kodeksem Norymberskim – Eksperyment Medyczny, by posiadać niezbędną wiedzę na temat eksperymentu medycznego? zał. 2
 • Opinia Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców z dnia 24 czerwca 2021 roku? zał. 1
 • opinią Rzecznika Praw Obywatelskich, który odniósłszy się do Art.39 Konstytucji RP – Zasada wolności od eksperymentów wyjaśnił, że ” z Konstytucji RP wynika, że eksperymenty medyczne oraz inne nie mogą być obarczone świadomym ryzykiem negatywnych skutków dla osób poddanych eksperymentowi? Dobrowolnie wyrażona zgoda na udział w eksperymencie powinna być zawsze udzielona indywidualnie, a nie w sposób zbiorowy. Dobrowolność zgody oznacza również pełne poinformowanie o celach, przebiegu oraz możliwych następstwach poddania się procedurze. Eksperymentem naukowym może być jedynie eksperyment przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia.” 39 – Zakaz eksperymentów naukowych | Rzecznik Praw Obywatelskich (brpo.gov.pl).
 • Konferencją Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców zał. 3 i Konferencją lekarzy i naukowców zrzeszonych w Instytucie Ordo Medicus? zał. 4

Czy nauczyciele i podlegli Państwu pracownicy pedagogiczni biorący udział w akcji informacyjnej zostaną poinformowani, że z wymienionych w pkt. 4 dokumentów, a zwłaszcza z oświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że wobec osób, które przekazują informację o udziale w akcji szczepień eksperymentalnym preparatem mogą być zastosowane następujące akty prawne?:

Art. 191 Kodeks karny (KK) . § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 1a.

Czy nauczyciele i podlegli Państwu pracownicy pedagogiczni biorący udział w akcji informacyjnej zostaną poinformowani o tym, że presja informacyjna, jakiej poddawane będą dzieci i ich rodzice może mieć znamiona mobbingu, wobec którego maja zastosowania następujące akty prawne?:

Art. KK: Art. 156 – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowanie ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała) – kara pozbawienia wolności od roku do lat 10,

Art. 191 – przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia ofiary do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – kara pozbawienia wolności do lat 3,

Art. 207 – znęcanie się fizyczne lub psychiczne – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,

Art. 220 – nie dopełnienie obowiązków BHP poprzez narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – kara pozbawienia wolności do lat 3 (w przypadku nieumyślnego działania kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku),

Art. 268 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie zapisu istotnej informacji lub utrudnianie zapoznania się z nią przez osobę uprawnioną – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, (jeżeli na skutek takiego działania nastąpiła dodatkowo szkoda majątkowa, to pracodawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5),

Art. 107 Kodeksu Wykroczeń – złośliwe wprowadzenie w błąd lub złośliwe niepokojenie – kara grzywny do 1 500 zł lub kara nagany.

Czy Dyrektor szkoły, jako osoba prowadząca szkołę i pracodawca, w związku z zapowiadanym przez MEiN harmonogramem szczepień dzieci i młodzieży w szkołach będzie zmuszać Nauczycieli i Wychowawców do przekazywania informacji (agitacji) na temat szczepionek na Covid-19 niezgodnych z ich osobistym stanowiskiem, przekonaniami i światopoglądem i czy Dyrektor szkoły ma świadomość, że nakładanie na pracownika obowiązku udziału w promowaniu i przekazywaniu niepełnych informacji dotyczących szczepień może być traktowane jako presja i mieć znamiona mobbingu, a w związku z tym podlegać następującym aktom prawnym?:

Art. KK: Art. 151 – doprowadzenie pracownika do targnięcia się na własne życie – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,

Art. 156 – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowanie ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała) – kara pozbawienia wolności od roku do lat 10,

Art. 212 – pomówienie osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (do lat 2 jeśli pomówienie nastąpiło za pomocą środków masowego komunikowania).

Czy Dyrektor i Grono Pedagogiczne szkoły zostali poinformowani przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Odział w Suwałkach o złożonej w dniu 25-08-2021 r. przez Stowarzyszenie WiP Suwałki PETYCJI w sprawie podjęcia przez Kuratorium czynności uniemożliwiających wprowadzenia w szkołach szczepień na Covid-19 oraz podziału sytemu nauki ze względu na fakt zaszczepienia się lub nie zaszczepienia na Covid-19? zał. 5

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej poruszone aspekty i tematy prosimy Dyrekcję i Grono Pedagogiczne szkoły o udzielenie klarownych i precyzyjnych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, oraz sprecyzowanie Państwa stanowiska w temacie planowanych przez władze rządowe akcji szczepień dzieci i młodzieży w szkołach.

 

Z wyrazami szacunku
Członkowie Stowarzyszenia WiP Suwałki

 

 

Załączniki:

 1. List do szkół Polskiego Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców z 24 czerwca 2021 r. https://wip.suwalki.pl/dok/List-PSNLiN-do-dyrektorow-pedagogow-rodzicow.pdf
 2. Kodeksem Norymberskim – Eksperyment Medyczny https://wip.suwalki.pl/dok/Kodeks-Norymberski-Eksperyment-Medyczny.pdf
 3.  Konferencją Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców https://wip.suwalki.pl/konferencja-polskiego-stowarzyszenia-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow/
 4. Konferencją lekarzy i naukowców zrzeszonych w Instytucie Ordo Medicus https://wip.suwalki.pl/konferencja-prasowa-lekarzy-i-naukowcow-zrzeszonych-w-instytuciwe-ordo-medicus-13-08-2021/
 5.  PETYCJI w sprawie podjęcia przez Kuratorium czynności uniemożliwiających wprowadzenia w szkołach szczepień na Covid-19 https://wip.suwalki.pl/petycja-do-kuratorium-oswiaty-w-bialymstoku-oddzial-w-suwalkach/

 

WAŻNE !!!
Pod Listem Otwartym dostarczonym do szkół podpisy swoje złożyli członkowie Stowarzyszenia WiP Suwałki, wszystkich sympatyków prosimy o poparcie naszej akcji poprzez podpis online.